Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dávam organizácii: Lezecký klub SPIDER´S NOOK, Komenského 20, 900 01 Modra, IČO 36067369, súhlas na spracovanie mojich osobných údajov a osobných údajov o mojom dieťati v rozsahu: meno a priezvisko (prípadne titul) vlastné a dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo dieťaťa (len v prípade, že sa prihlasujete do spolku JAMES cez naše o.z.), adresa trvalého pobytu dieťaťa, mail (pre zaslanie informácii ohľadom činnosti klubu a vzájomnú komunikáciu), telefón (pre rýchlu komunikáciu), zdravotné obmedzenia/ťažkosti (tie, ktoré považujete za dôležité pre zvýšenie kvality našich služieb pre dieťa a jeho ochranu).

Účel spracovania osobných údajov: vedenie evidencie členov klubu/organizácie, archivácia v zmysle platných právnych predpisov a komunikácia s členmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom krúžkov a aktivít organizácia

Doba poskytnutia súhlasu: v období, na ktoré rodič/zákonný zástupca prihlásil dieťa za člena klubu a dobu archivácie v zmysle platných právnych predpisov

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje a osobné údaje jej dieťaťa vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. Tento súhlas dávam v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Prehlasujem, že som bol/a poučený/á a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na email organizácie (lkspidersnook@gmail.com).