Všeobecné podmienky

účasti na týždennom campe

organizovaných občianskym združením Lezecký klub Spider's Nook

Občianske združenie LK Spider's Nook, ďalej len OZ Spider's Nook, organizuje detský letný týždenný CAMP v kempe Slnečné skaly v Porúbke v termíne, ktorý je zverejnený na web stránke:

https://www.spidersnook.sk/camp-2024/

Kontaktný údaj na vedúcu campu (Lenku Bacigálovú):

0911 709 465

lkspidersnook@gmail.com

1. Prihlásenie na tábor

1. Prihlásenie prebieha prostredníctvom rezervačného systému na našej webstránke: www.spidersnook.sk v sekcií CAMP2024.

2. Deti je potrebné zaregistrovať cez rezervačný systém s vyplnením všetkých potrebných údajov.

3. Vyplatením celého príspevku za camp (320EUR).

4. CAMP môžu navštevovať len deti, staršie ako 10 rokov. Po dohode s vedúcou osobou tábora, Lenkou Bacigálovou, sa môžu na tábor prihlásiť aj mladšie deti.

2. Platobné podmienky

1. Príspevok za lezecký camp v roku 2024 je 320EUR/osoba/jeden camp.

2. Vo výške príspevku je zahrnuté:

a. Strava a pitný režim počas celého týždňa začíname v nedeľu večerou a v piatok suchým obedom

b. ubytovanie v stanoch, preprava a doplnkový program

c. vypožičanie lezeckej výstroje počas celého campu

d. lezecké aktivity

e. táborové tričko - POZOR: pri prihlásených deťoch, ktoré sa nezmestili do limitu a ocitli sa tak v poradovníku (kde čakajú na uvoľnenie miesta na camp) treba rátať s tým, že dieťa nemusí dostať pri uvoľnení miesta a ich účasti na campe veľkosť trička, ktorú zadali pri prihlásení, keďže tričká sa dávajú do výroby už skôr

f. lezecké inštruktorky počas celého campu

g. poistenie

3. Miesto na tábore je garantované až po uhradení zálohy

4. Zálohu za tábor je potrebné zaplatiť do 21.6.2024 v hotovosti na lezeckej stene v Pezinku (Squash centrum Tolstého 1/A Pezinok) v čase:

  • Pondelok 14:00-20:30
  • Utorok 14:00-19:00
  • Streda 16:15-20:30
  • Štvrtok 14:00-19:30
  • Piatok 15:00-18:00

5. Záloha za tábor je 150 EUR. Inštrukcie k zvyšnej platbe obdržíte do 30.6. po prihasení na camp.

3. Práva a povinnosti OZ LK Spider's Nook

1. Program campu sa môže zmeniť vzhľadom na počasie.

2. OZ Spider's Nook môže zrušiť camp z dôvodu: nízkej účasti na campe, najneskôr však do 21.6.2024, výskyt nákazlivých chorôb, živelné pohromy (požiar, povodeň a podobne).

3. V prípade zrušenia campu je OZ Spider's Nook povinné vrátiť sumu v plnej výške úhrady.

4. Príprava dieťaťa na tábor

Bližšie informácie o tom, čo si má dieťa zo sebou zobrať na tábor Vám budú zaslané na mail po prihlásení cez rezervačný systém, alebo do 30.6.2024.

5. Práva a povinnosti zákonných zástupov dieťaťa

1. Zákonný zástupca dieťaťa prehlasuje, že dieťa prihlásené na camp je schopné stráviť týždeň bez prítomnosti rodiča a má osvojené hygienické a samoobslužné činnosti (pravidelná hygiena, vyjadriť svoje potreby vhodným spôsobom, pravidelné stravovanie, ...).

2. Zákonný zástupca je povinný priniesť v deň platby zálohy kartičku na vlak pre bezplatnú prepravu dieťaťa, ktorá bude platná v danom čase a aj v čase trvania campu.

3. Zákonný zástupca je povinný doručiť v prvý deň lezeckého campu:

a. kópiu kartičky poistenca

b. vyplnené a podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

c. vyplnené a podpísané splnomocnenie pre vedúceho campu

4. Zákonný zástupca dieťaťa, alebo osoba ním splnomocnená, je povinná priviesť dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase:

a. Príchod dieťaťa na vlakovú stanicu do Trnavy v nedeľu 18.8.2024 o 10:00, kedy sa stretávame a zahajujeme začiatok campu.

b. Prísť po dieťa v piatok 23.8.2024 na vlakovú stanicu do Trnavy o 15:30, kedy by mal prísť vlak a končí sa lezecký camp.

5. Zákonný zástupca dieťaťa, alebo osoba ním splnomocnená, je povinná oboznámiť OZ Spider's Nook so skutočnými zdravotnými problémami detí pri prihlasovaní dieťaťa na tábor v rezervačnom systéme.

6. Odstúpenie od tábora

1. Ak dieťa odhlásite do 21.6.2024(vrátane), OZ Spider's Nook je povinné vrátiť sumu v plnej výške úhrady.

2. Ak dieťa odhlásite neskôr ako 21.6.2024, záloha Vám nebude vrátená.

3. OZ Spider's Nook má právo odstúpiť od campu, a to v prípade, ak dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či poriadok v danom campe alebo náš Poriadok lezeckého campu. V takom prípade nemáte nárok na vrátenie sumy.

7. Dokumenty

1. Dokumenty ako sú "Všeobecné podmienky účasti na lezeckom campe", "Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa", "Splnomocnenie vedúceho", "Poriadok lezeckého campu", budú do 1.6.2024 k dispozícií na klubovom účte rodiča, ktorý prihlasoval dieťa/deti do campu.

8. Súhlas dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba súhlasí s vyhotovením a prípadným použitím fotografií a videozáznamov, kde je vyobrazená osoba, ktorá je prihlásená ako účastník na lezeckom campe, a to bez nároku na honorár. Organizátor sa zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.


V Pezinku, dňa 15.4.2024

Lenka Bacigálová (vedúca letného campu) a Lenka Ružičková (predseda o.z.)