Všeobecné podmienky 

účasti na denných letných táboroch

organizovaných občianskym združením Lezecký klub Spider's Nook

Občianske združenie LK Spider's Nook, ďalej len OZ Spider's Nook, organizuje detské letné lezecké tábory v Pezinku v Squash centre so sídlom Tolstého 1/A Pezinok v štyroch turnusoch, ktoré sú zverejnené na web stránke:

https://www.spidersnook.sk/letny-tabor-2024/

Kontaktný údaj na vedúcu letných táborov (Lenku Bacigálovú):

0911 709 465

lkspidersnook@gmail.com

1. Prihlásenie na tábor:

1. Prihlásenie prebieha prostredníctvom rezervačného systému na našej webstránke: www.spidersnook.sk v sekcií Letný tábor 2024.

2. Deti je potrebné zaregistrovať cez rezervačný systém s vyplnením všetkých potrebných údajov.

3. Vyplatením celej sumy za tábor (185EUR)

4. Tábor môžu navštevovať len deti, ktoré dovŕšia pred nástupom na tábor 6 rokov do 17 rokov (vrátane). Po dohode s vedúcou osobou tábora, Lenkou Bacigálovou, sa môžu na tábor prihlásiť aj mladšie deti.

2. Platobné podmienky:

1. Príspevok za lezecký tábor v roku 2024 je 185EUR/ osoba/jeden tábor.

2. Vo výške príspevku je zahrnuté: 

a. Celodenná strava (desiata, obed, olovrant) s výnimkou piatkového obeda

b. vstup na stenu aj skaly

c. vypožičanie lezeckej výstroje v čase tábora

d. lezecké aktivity

e. táborové tričko - POZOR: prihlásené deti, ktoré sa nezmestili do limitu a ocitli sa tak v poradovníku (kde čakajú na uvoľnenie miesta na tábor) treba rátať s tým, že dieťa nemusí dostať pri uvoľnení miesta a ich účasti na tábore veľkosť trička, ktorú zadali pri prihlásení, keďže tričká sa dávajú do výroby už skôr

f. lezecké inštruktorky a animátorky

g. hodina plávania v plaveckom bazéne HIP centrum s plaveckými inštruktormi

h. jóga s inštruktorkami z YOGA Rituals Modra

i. Kurz udržatelného varenia a príprava jedla, ktoré si deti následne vychutnajú

3. Miesto na tábore je garantované až po uhradení zálohy

4. Zálohu za tábor je potrebné zaplatiť do 21.6.2024 v hotovosti na lezeckej stene v Pezinku (Squash centrum Tolstého 1/A Pezinok) v čase:

  • Pondelok 14:00-20:30
  • Utorok 14:00-19:00
  • Streda 16:15-20:30
  • Štvrtok 14:00-19:30
  • Piatok 15:00-18:00

5. Záloha za tábor je 50 EUR. Zvyšok platby je potrebné uhradiť v prvý deň nástupu na denný tábor, ak príspevok nebude uhradený, dieťa sa nemôže táboru zúčastniť.

3. Práva a povinnosti OZ LK Spider's Nook:

1. Program tábora sa môže zmeniť vzhľadom na počasie.

2. OZ Spider's Nook môže zrušiť turnus z dôvodu: nízkej účasti na lezeckom tábore, najneskôr však do 21.6.2024, výskyt nákazlivých chorôb, živelné pohromy (požiar, povodeň a podobne).

3. V prípade zrušenia turnusu je OZ Spider's Nook povinné vrátiť sumu v plnej výške úhrady.

4. Príprava dieťaťa na tábor:

1. Zákonný zástupca dieťaťa, alebo osoba ním splnomocnená, je povinná zabezpečiť pre dieťa na tábor nasledovné:

a. športové oblečenie, pokrývku hlavy, tenisky

b. plavky a uterák

c. opaľovací krém, fľašu na vodu, ruksak

d. prefotenú kartu poistenca

e. ak máte, tak aj lezeckú výstroj

f. Na posledný deň na skalách väčšiu fľašu s vodou, obed (napríklad v podobe bagety) a repelent.

5. Práva a povinnosti prihlásených detí na tábor:

1. Zákonný zástupca je povinný doručiť v prvý deň lezeckého táboru:

a. kópiu kartičky poistenca

b. vyplnené a podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

2. Zákonný zástupca dieťaťa, alebo osoba ním splnomocnená, je povinná priviesť dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase:

a. Príchod dieťaťa na tábor pondelok až štvrtok na lezeckú stenu do Squash centra (Tolstého 1/A, Pezinok) od 7:30 do 8:30

b. Prísť po dieťa pondelok až štvrtok v čase od 15:30-16:30

c. Piatok je potrebné dieťa priviezť na parkovisko pod skalami Medvedia Skala Modra, od 8:00 do 8:30 a následne si po dieťa môžete prísť o 15:30 na parkovisko pod skalami, kde ste dieťa priviezli ráno.

3. Zákonný zástupca dieťaťa, alebo osoba ním splnomocnená, je povinná oboznámiť OZ Spider's Nook so skutočnými zdravotnými problémami detí pri prihlasovaní dieťaťa na tábor v rezervačnom systéme.

6. Odstúpenie od tábora:

1. Ak dieťa odhlásite do 21.6.2024(vrátane), OZ Spider's Nook je povinné vrátiť sumu v plnej výške úhrady.

2. Ak dieťa odhlásite neskôr ako 21.6.2024, záloha Vám nebude vrátená.

3. OZ Spider's Nook má právo odstúpiť od tábora, a to v prípade, ak dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či táborový poriadok. V takom prípade nemáte nárok na vrátenie sumy.

7. Zákonný zástupca dieťaťa, alebo osoba ním splnomocnená, vyhlasuje že dieťa, ktoré do denného tábora prihlásil:

1. Má základné sociálne návyky (samoobslužné činnosti- vie používať toaletu, sám sa obliecť, vysloviť svoje potreby).

2. Je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.

8. Dokumenty

1. Dokumenty ako sú Všeobecné podmienky účasti na denných letných táboroch, Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, Táborový poriadok, budú do 1.6.2024 k dispozícií na klubovom účte rodiča, ktorý prihlasoval dieťa/deti do tábora.

V Pezinku, dňa 22.3.2024

Lenka Bacigálová (vedúca letných táborov) a Lenka Ružičková (predseda o.z.)